diumenge, 28 de febrer de 2016

Espanya autoritza Extremadura, la Rioja, Castella, Múrcia i Madrid a seguir endeutant-se #EncaraNoEtsIndepe?Totes aquestes comunitats van incomplir l'objectiu d'estabilitat pressupostària, però Madrid els permetrà endeutar-se.

El Consell de Ministres espanyol ha autoritzat a les comunitats autònomes d'Extremadura, la Rioja, Castella i Lleó, Múrcia i Madrid a formalitzar sengles operacions de deute, que havien de tenir el vistiplau de l'executiu en tractar-se de governs que no van complir els objectius d'estabilitat, deute públic o regla de despesa. Totes aquestes comunitats van incomplir l'objectiu d'estabilitat pressupostària. A més, la Rioja i Castella i Lleó van incomplir l'objectiu de deute, i Extremadura i Madrid, la regla de despesa.

La Comunitat Autònoma d'Extremadura ha estat autoritzada a endeutar-se a curt termini per un import màxim de 399,1 milions, per tal de cobrir necessitats transitòries de tresoreria. La Rioja, al seu torn, podrà endeutar-se a curt termini per un import màxim de 150 milions d'euros, per tal de cobrir necessitats transitòries de tresoreria.

La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia ha estat autoritzada a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 344 milions, per refinançar pòlisses de crèdit i préstecs amb venciment a curt termini, així com cobrir les seves necessitats transitòries de tresoreria. De la mateixa manera, ha estat autoritzada per formalitzar operacions de deute a llarg termini per un import màxim de 225 milions d'euros, per amortitzar anticipadament operacions de deute a llarg termini i reduir els costos financers, i allargar la vida mitjana de la cartera de deute.

Quant a Madrid, podrà formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 1.321,7 milions, per finançar desfasaments transitoris de tresoreria i venciments d'operacions de deute a curt termini d'ens públics dependents. A més, ha estat autoritzada a formalitzar operacions a llarg termini per un import màxim de 615,2 milions destinats a finançar amortitzacions anticipades de préstecs i per atendre els venciments de deute a llarg termini de 2016 de l'Agència d'Habitatge Social de la Comunitat de Madrid.

La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó ha estat autoritzada a formalitzar operacions de deute per un import màxim de 1.866,5 milions. D'aquest import, 1.714,9 milions seran per finançar desfasaments transitoris de tresoreria, les amortitzacions de l'exercici i la devolució de l'anualitat de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i 2009.

Aquestes autoritzacions només es poden emparar operacions formalitzades fins el 31 de desembre de 2016. Totes les operacions que formalitzin les comunitats autònomes queden supeditades al compliment dels objectius de deute públic fixats per a l'any 2016 i han de respectar el principi de prudència financera.